Гол контент руу алгасах

АЖЛЫН БАЙРНЫ АНГЛИ ХЭЛ

Өөрийгөө танилцуулах

 • Өдөр тутмын харилцан яриаг ойлгох болон өөрийгөө танилцуулах
 • Олон улсад өөрийгөө танилцуулахдаа соёлын ялгааг ойлгох
 • 29 шинэ үгээр үгсийн сангаа баяжуулах
 • Ярианы ур чадвараа сайжруулах

Ажлын байраа танилцуулах

 • Өөрийн ажлын тухай ярих
 • Товч танилцуулгынхаа туршид бусдын ажлын байрны нөхцөл байдлыг ойлгохЗорилгыг тодорхой, хэмжигдэхүйц, бодит, уялдаа холбоотой бөгөөд цаг хугацаатай хэлбэрээр тодорхойлох нь
 • Зөв бүтэцтэй, гол санаануудыг тусгасан, товч танилцуулга бэлтгэхэд суралцах
 • 20 шинэ үгээр үгсийн сангаа баяжуулах

Хэрэглэгчтэйгээ харилцах

 • Унших даалгаврын үед “хэрэглэгч төвтэй” ажиллах тухай жишээтэй танилцах
 • Өөрийн хэрэглэгчид рүү зохистой и-мейл бичих
 • Мэдээлэл өгөх, авах, шалгах
 • 20 шинэ үг сурах

Цаг ашиглалт

 • Сургуулийн орчинд гардаг харилцан яриаг хэрхэн өрнүүлэх
 • Сурагчдад сургалтын зарыг хэрхэн түгээх вэ?
 • Хичээлийн хуваарь, хичээлийн нэрсийг онцлогтой нь танилцуулах
 • Өөр өөр үгнүүдэд тохирсон өргөлтийг ашиглах
 • Нийтлэл уншиж ойлгох

Асуудал гомдол

 • Удирдлагуудад тулгардаг асуудлыг ойлгох
 • Асуудал шийдэх тухай
 • 2,3-н үгээс бүрдэх хэллэгт суралцах
 • Угтвараар бүтдэг нэр үг, тэмдэг нэрийг судлах
 • Ажлын сэтгэл ханамжийн тухай нийтлэл унших
 • Хэрхэн хураангуйлал болон тайлан бичихэд суралцах

Өөрийн санааг бусдад ойлгуулах

 • Харилцааны арга хэрэгслийн тухай харилцан яриаг ойлгох
 • Мэдээ, түүхийг сонсоод хураангуйлах
 • Нийлмэл нэр үг болон тэмдэг нэрийг ашиглах
 • Санал асуух болон өгөх, зөвшөөрөл, татгалзал

Хурал уулзалт

 • Хурал цуглаан бэлтгэх тухай харилцан яриаг ойлгох
 • Хуралд байр сууриа илэрхийлэх
 • Хурлын үг хэллэгийг ашиглах, ойлгох
 • Хурлын цагийн тухай бичих, ойлгох

Илтгэл тавих

 • Хэрхэн зөв илтгэл тавих вэ
 • Зохистой илтгэл бэлтгэх тухай ярих, ойлгох
 • Илтгэлийн үг хэллэгийг хэрэглэх
 • Ганц, олон тооны нэр үгийг хэрэглэх

Ажлын байр

 • Олон төрлийн ажлын ярилцлагуудын тухай мэдлэгтэй болох
 • Ажлын нөхцөл болон компаний давуу талын тухай ярих, ойлгох
 • Гэрээсээ хол амьдардаг ажилтны тухай нийтлэл унших
 • Захидал бичих, ойлгох

Нийтлэл унших чадвараа сайжруулах

 • Англиар боловсролын салбарын тухай сонирхолтой мэдээллийг хаанаас хэрхэн олох вэ?
 • Англи хэл дээрх нийтлэлийн онцлог, хэрхэн үр дүнтэй, хурдан ойлгох вэ?
 • Түгээмэл хэрэглэгддэг үгсийн сан
 • Ойролцоо, эсрэг утгатай үг хэллэг сурах

Ажил хайх

 • Ажлыг хайх тухай харилцан яриа сонсох
 • Ажил хайхад гаргадаг алдааг ойлгох
 • Ажлын ярилцлага
 • Онлайн ажил хайх үйлчилгээний тухай нийтлэл уншиж ойлгох
 • Анкет танилцуулга бичих